foot work

midback

תרגילים עם רצועות ברגליים

foot work  דוגמה להנחיית  

midback למתקדמים 

ג'וזף פילאטיס מעביר את התרגילים 

סטודיו שלי בר פילאטיס  |  אימבר 14 קריית אריה פ"ת  |  03-9191488